นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประกันผู้เล่นกอล์ฟ คือ

      กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ มีความมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นกอล์ฟของผู้เล่นกอล์ฟ ภัยที่ทำให้ความคุ้มครองได้แก่ ภัยทราเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้เล่นกอล์ฟ แล้วยังรวมไปถึง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นและซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบความตายตามกรมธรรม์ประกันภัย

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองบุคคลภายนอก

คุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้เอาประกัน

คุ้มครองอุปกรณ์

มีรางวัล Hole-In-One

ตารางเบี้ยประกันภัยสำเร็ปรูป (บาท)

ความคุ้มครอง
   
แบบที่ 1
   
แบบที่ 2
   
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
   
500,000
   
1,000,000
   
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
- การเสียชีวิต
    1. การสูญเสียอวัยวะ และ สายตา
    2. ทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิง
    3. ทุพพลภาพชั่วคร่าวสิ้นเชิง ไม่เกิน 52 สัปดาห์
    4. การรักษาอุบัติเหตุต่อครั้ง
   
 
200,000

1,000 / สัปดาห์
20,000
   
  
400,000

1,000 / สัปดาห์
40,000
   
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
   
20,000
   
50,000
   
4. รางวัล พิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"
5. การแข่งขันเป็นทางการ
6. การเล่นทั่วไป
   
15,000
10,000
   
15,000
10,000
   
เบี้ยประกันภัย 913.78 1,664.64

เอกสารที่เก่ี่ยวข้อง

P-09

ใบคำขอผู่เล่นกอล์ฟ

การพิจารณารับประกันภัย

1. อายุผู้เอาประกันตั้งเเต่ 20 - 60 ปี
2. ผู้เอาประกันทุกประเภทอาชีพ ยกเว้น ผู้ฝึกสอนเล่นกอล์ฟ และ ผู้เล่นกอล์ฟ หรือ แข่งขันเป็นอาชีพ (Pro-Golf)
3. อาณาเขตคุ้มครอง (ประเทศไทย) ได้แก่
     - สนามฝึกหัดกอล์ฟ
     - สนามฝึกเล่นกอล์ฟ
     - สนามแข่งขันกอล์ฟ
4. ผู้เอาประกันสามารถทำประกันได้ไม่เกินท่านละ 2 กรมธรรม์
5. ผู้เอาประกันต้องระบุราบละเอียดอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
    

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685