นายหน้าขาย, ประกันทริปเปิล บี โบรเกอร์, ประกันภัย, ซื้อประกันภัย, aTriple B Broker

การประกันภัยสำหรับเงิน คือ

      การประกันภัยที่ทำให้ความคุ้มครองตาอความสูญเสียของเงิน และความเสียหายต่อตู้นริภัยหรือห้องนริภัยที่ใช้เก็ยเงิน รวมทั้งอาคารสถานที่เอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดของความคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 3 ผระเภท ได้แก่

    

แบบ ประกันเงินที่ 1

       จะให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินเฉพาะการชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระทำการดังกล่าว

แบบ ประกันเงินที่ 2

       จะให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นการประกันภัยตามแบบประเงินที่ 2 ถ้าสูญเสียนั้นเกิดจากการลักทรัพย์หรือสิ่งราวทรัพย์ หรือ เกิดจากภัยอย่างอื่น เช่น อัคคีภีย เป็นต้น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ไม่รวมถึงการฉ้อโกงหรือยักยอกโดยผู้เอาประกันภัย กรรมการ หรือ พนักงานของผู้เอาประกันภัย
   

บบประกันเงินที่ 3 

       จะให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินจากภัยทุกชนิด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ และได้ขยายความคุ้มครองรวมไปถึงการฉ้อโกงหรือยักยอก หรือ พนักงานรับส่งเงิน และ ผู้รักษาทรัพย์ที่สามารถค้นพบได้ภายในสามวันทำงานนับจากวันถัดจากวันที่กระทำการฉ้อโกงหรือยักยอก ถ้ามีการยักยอกหรือฉ้อโกงหลายครั้งกว่าจะค้นพบให้นับแต่วันที่กระทำการดังกล่าว และถ้าได้มีการประกันภัยความซื่อสัตย์ไว้ กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงินจะยกเว้นความคุ้มครองโดยผู้เอาประกันภัยต้องเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภับความซื้อสัตย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองทรัพย์สิน

คุ้มครองทรัพย์สินอื่นๆ

คุ้มครองที่อยู่อาศัย

อัคคีภัยที่เกิดจากการปล้น

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

FF2A9F39-C3E9-4B3B-8B5A-71E884EFE685