Buddy Constructing-01

การประกันภัยสำหรับเงิน คือ

      การประกันภัยที่ทำให้ความคุ้มครองตาอความสูญเสียของเงิน และความเสียหายต่อตู้นริภัยหรือห้องนริภัยที่ใช้เก็ยเงิน รวมทั้งอาคารสถานที่เอาประกันภัย โดยมีรายละเอียดของความคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 3 ผระเภท ได้แก่

    

แบบ ประกันเงินที่ 1

       จะให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินเฉพาะการชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ รวมทั้งการพยายามกระทำการดังกล่าว

แบบ ประกันเงินที่ 2

       จะให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ ดังนั้นการประกันภัยตามแบบประเงินที่ 2 ถ้าสูญเสียนั้นเกิดจากการลักทรัพย์หรือสิ่งราวทรัพย์ หรือ เกิดจากภัยอย่างอื่น เช่น อัคคีภีย เป็นต้น ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ แต่ไม่รวมถึงการฉ้อโกงหรือยักยอกโดยผู้เอาประกันภัย กรรมการ หรือ พนักงานของผู้เอาประกันภัย
   

บบประกันเงินที่ 3 

       จะให้ความคุ้มครองความสูญเสียของเงินจากภัยทุกชนิด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดที่ไม่ได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ และได้ขยายความคุ้มครองรวมไปถึงการฉ้อโกงหรือยักยอก หรือ พนักงานรับส่งเงิน และ ผู้รักษาทรัพย์ที่สามารถค่นพบได้ภายในสามวันทำงานนับจากวันถัดจากวันที่กระทำการฉ้อโกงหรือยักยอก ถ้ามีการยักยอกหรือฉ้อโกงหลายครั้งกว่าจะค้นพบให้นับแต่วันที่กระทำการดังกล่าว และถ้าได้มีการประกันภัยความซื่อสัตย์ไว้ กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงินจะยกเว้นความคุ้มครองโดยผู้เอาประกันภัยต้องเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภับความซื้อสัตย์

ประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองบุคคลภายนอก

คุ้มครองอุบัติเหตุแก่ผู้เอาประกัน

คุ้มครองอุปกรณ์

มีรางวัล Hole-In-One

ตารางเบี้ยประกันภัยสำเร็ปรูป (บาท)

ความคุ้มครอง
   
แบบที่ 1
   
แบบที่ 2
   
1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
   
500,000
   
1,000,000
   
2. ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
- การเสียชีวิต
    1. การสูญเสียอวัยวะ และ สายตา
    2. ทุพพลภาพภาวรสิ้นเชิง
    3. ทุพพลภาพชั่วคร่าวสิ้นเชิง ไม่เกิน 52 สัปดาห์
    4. การรักษาอุบัติเหตุต่อครั้ง
   
 
200,000

1,000 / สัปดาห์
20,000
   
  
400,000

1,000 / สัปดาห์
40,000
   
3. อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
   
20,000
   
50,000
   
4. รางวัล พิเศษสำหรับ "โฮล-อิน-วัน"
5. การแข่งขันเป็นทางการ
6. การเล่นทั่วไป
   
15,000
10,000
   
15,000
10,000
   
เบี้ยประกันภัย 913.78 1,664.64

การพิจารณารับประกันภัย

1. อายุผู้เอาประกันตั้งเเต่ 20 - 60 ปี
2. ผู้เอาประกันทุกประเภทอาชีพ ยกเว้น ผู้ฝึกสอนเล่นกอล์ฟ และ ผู้เล่นกอล์ฟ หรือ แข่งขันเป็นอาชีพ (Pro-Golf)
3. อาณาเขตคุ้มครอง (ประเทศไทย) ได้แก่
     - สนามฝึกหัดกอล์ฟ
     - สนามฝึกเล่นกอล์ฟ
     - สนามแข่งขันกอล์ฟ
4. ผู้เอาประกันสามารถทำประกันได้ไม่เกินท่านละ 2 กรมธรรม์
5. ผู้เอาประกันต้องระบุราบละเอียดอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ
    

เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์

สนใจซื้อกรมธรรม์? หรือ สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ TripleB Broker ได้ที่ 02-619-0240 ถึง 1 หรือ แอด LINE Official ของเรา

QR-Code